Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
σύσταση επιχειρήσεων
Ίδρυση Επιχειρήσεων

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων

 

·      Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου (επισυνάπτεται) καθιερώνονται διαδικασίες σύστασης εμπορικών επιχειρήσεων με τη μορφή της μίας στάσης για προσωπικές και κεφαλαιουχικές εμπορικές εταιρείες. Εισάγεται για πρώτη φορά η εναλλακτική της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) με τη χρήση της οποίας θα είναι δυνατή η σύσταση εταιρείας χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα.

 

·      Εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση σύστασης ανωνύμου εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένη ευθύνης χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι το συστατικό έγγραφο θα ακολουθεί αυστηρά και χωρίς καμία παρέκκλιση το πρότυπο κείμενο το οποίο προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

 

·      Τέλος, θεσπίζεται το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει μόνο το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ., το τέλος προελέγχου, έγκρισης και δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας.