Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
φορολογικό ημερολόγιο
Φορολογικό ημερολόγιο υποχρεώσεων

Φορολογικό ημερολόγιο υποχρεώσεων Ιουνίου 2017

 

Ενημερωθείτε για τις φορολογικές σας υποχρεώσεις

 

5 Ιουνίου 2017

Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου διανομής έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων Α.Ε. στην περίπτωση που μέχρι 03/05/17 έχουν λάβει χώρα έκτακτες γενικές συνελεύσεις, χωρίς να έχει αποδοθεί ο εν λόγω φόρος.

Παρακρατούμενοι φόροι

 

12 Ιουνίου 2017

-Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου.

Φ.Π.Α.

-Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας.

Δημοτικοί Φόροι

 

15 Ιουνίου 2017

Υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017.

Λοιπές Υποχρεώσεις

 

20 Ιουνίου 2017

Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός.

Λοιπές Υποχρεώσεις

 

26 Ιουνίου 2017

-Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.

Παρακρατούμενοι φόροι

-Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.

Φ.Π.Α.

 

27 Ιουνίου 2017

Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα - Τόκους - Δικαιώματα (Περιόδου Απριλίου).

Παρακρατούμενοι φόροι

 

30 Ιουνίου 2017

-Υποβολή δηλώσεων - πόθεν έσχες - περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων για το 2015.

Λοιπές Υποχρεώσεις

-Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. φορολογικού έτους 2016.

Φορ.Εισοδ. Φυσικών Προσ.

-Υποβολή βεβαιώσεων μερισμάτων που κατεβλήθησαν από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία.

Βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα

-Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.

Φορ.Εισοδ. Νομικών Προσ.

-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΜΑΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

ΙΚΑ - ΑΠΔ

-Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου.

Λοιπές Υποχρεώσεις

-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ.

ΙΚΑ - ΑΠΔ

-Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.

Διάφορα τέλη

-Υποβολή δήλωσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά το μήνα Απρίλιο).

Λοιπές Υποχρεώσεις

-Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού - Απρίλιος).

Λοιπές Υποχρεώσεις

-Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') (Περιόδου Απριλίου).

Παρακρατούμενοι φόροι

-Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Απριλίου).

Παρακρατούμενοι φόροι

-Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Απριλίου).

Παρακρατούμενοι φόροι

-Υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών.

Λοιπές Υποχρεώσεις

-Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Απριλίου 2014.

Παρακρατούμενοι φόροι

-Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Απριλίου).

Παρακρατούμενοι φόροι

-Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Μαΐου.

Φ.Π.Α.

-Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE.

Φ.Π.Α.

-Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα.

Λοιπές Υποχρεώσεις

-Υποβάλλεται δήλωσης και καταβάλλεται ο φόρος Ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 1ου τριμήνου (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου).

Παρακρατούμενοι φόροι

 

Πηγή : www.taxheaven.gr